Propojení teorie s praxí
Žáci se během studia pravidelně účastní besed s vybranými odborníky z praxe, sami rovněž navštěvují odborná pracoviště svých budoucích zaměstnavatelů (Policie ČR, Městská policie Ostrava, soudy, věznice, veřejnosprávní instituce). Do praktické části výuky patří rovněž specializované sportovní kurzy oboru bezpečnostně právní činnost (branný, střelecký, horolezecký) i souvislá praxe v administrativě žáků oboru veřejnosprávní činnost.

Výuka cizích jazyků
Kvalitní výuka cizích jazyků je prioritou ve všech studovaných oborech. Naše škola využíví nový exkluzivní software BLEEDSCHOOL, který společně s moderním technickým vybavením v učebnách zajistí žákům co nejefektivnější získání řečových dovedností zejména v anglickém jazyce.

Vysoká ICT vybavenost
Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce je u nás samozřejmostí. Všechny učebny disponují učitelským počítačem a dataprojektorem s ozvučením. Ve dvou učebnách jsou využívány interaktivní tabule.

JOKRYS
Většina studijních podkladů je zpracována elektronicky, textové opory jsou doplňovány prezentacemi, fotografiemi, videonahrávkami, elektronickými testy. Takovéto materiály jsou používány při běžné výuce, žáci je však získají i pro svou domácí přípravu.


Odborná garance výuky
Výuka oboru Bezpečnostně právní činnost na naší škole je garantována Dohodou o spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky zajišťuje SPŠ a VPŠ MV v Holešově.

Významní partneři
Mezi nejvýznamnější partnery v oblasti vzdělávání patří Univerzita obrany v Brně a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.  Odborná část výuky je postavena na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji.

Kulturní a společenské akce
Žáci naší školy se účastní filmových i divadelních představení, škola pro ně organizuje poznávací zájezdy v rámci ČR, ale pravidelně i v zahraničí (Anglie, Francie, Itálie, Skotsko). K pravidelným školním akcím patří reprezentační ples i slavnostní vyřazení absolventů.

Ekologická výchova
Žáci jsou vedeni k pozitivním postojům vůči životnímu prostředí, účastní se pravidelných soutěží a školních aktivit zaměřených na tuto oblast (Den Země, třídění odpadu, recyklace), škola se zapojuje i do grantových projektů zaměřených na environmentální výchovu a osvětu.