SKLADBA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Jednotná písemná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (více ZDE)
     Ilustrační testy k nahlédnutí ZDE.

2. Test fyzicé zdatnosti - pouze u oboru Bezpečnostně právní činnost (obsah testu)

Uchazeči o obory denního studia budou hodnoceni i dle prospěchu ze ZŠ.

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 1. března 2017.

Specifika přihlášky pro obory Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby
Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem, a to buď přímo do určené kolonky v přihlášce, nebo na speciální formulář lékařského posudku (záleží na rozhodnutí lékaře).
Pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče může lékař využít toto vyjádření ke stanovení rizik.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí Evropské unie
Uchazeči ze zahraničí přiloží k přihláčce také žádost o prominutí jednotné písemné zkoušky z českého jazyka. Jejich schopnost porozumět českému jazyku bude při konání přijímací zkoušky ověřena pohovorem.

 _________________________________________________________________________________________________

PODROBNÉ INFORMACE KÚ MSK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Žádost o vydání zápisového listu - ke stažení ZDE

Vysvětlivky a poznámky k přihláškám - ke stažení ZDE

Přihláška - denní studium ZDE

Přihláška pro obor Bezpečnostní služby (distanční forma) - ke staženi ZDE