Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s výše uvedenými žádostmi uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

§ 1 ODST. 1 ZÁKONA O OPATŘENÍCH V OBLASTI ŠKOLSTVÍ V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY VYVOLANÝM INVAZÍ VOJSK RUSKÉ FEDERACE:

(1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec”).

Naše škola se zúčastní ONLINE Veletrhu středních škol, jehož pořadatelem je KÚ MSK.

24. listopadu 2021 11:00, 14:00 a 16:00
25. ledna 2022 11:00 a 15:00

 

Prezenace naší školy budou začínat v 11:00, 14:00 a 16:00.


ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY VELETRHU

Prezentační video

 

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022

 

 

 

S jakýmikoli dotazy se můžete obracet emailem přímo na ředitele školy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité dotazy a odpovědi na ně budou na tomto místě v anonymizované podobě zveřejněny.


Má praktická přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti) formu talentové zkoušky? (30. 11. 2020)

Ne, přijímací řízení na naši školu je ve standardním řežimu pro čtyřleté maturitní obory, přihláška se podává do 01. března, kompletní přijímací zkouška probíhá standardně v dubnu.

  

DOTAZNÍK dlouhý

 

 

V této záložce naleznete základní informace určené uchazečům o studium na naší škole.

 

SLEDUJTE NÁS I NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:  BPA facebook   IG kratke logo YT kratke logo

 

PREZENTAČNÍ VIDEO NAŠÍ ŠKOLY

 BPAyoutube   

 

DOTAZNÍK dlouhý

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na adrese www.bpa-ostrava.cz (alias www.bpaostrava.cz).

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola prohlašuje, že uvedené webové stránky jsou plně v souladu s uvedenými předpisy.

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dle skutečného hodnocení souladu internetových stránek s požadavky směrnice (EU) 2016/2102, a to na základě vlastního posouzení.


Pokud uživatel zaznamená jakýkoli problém spojený s přístupností webu (ovládání, čitelnost, zobrazování, srozumitelnost apod.), nechť své podněty zašle na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


V případě neuspokojení Vašich podnětů, připomínek a požadavků kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. U odkazů vedoucích na tyto soubory je tato skutečnost uvedena označením PDF či DOCX.

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader

DOCX – lze použít bezplatnou variantu programu LibreOffice

 

Vydání:           1.

Revize:           dosud neproběhla                  

V Ostravě dne 16. 09. 2020

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024

25. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024

 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ZKOUŠEK (NABÍDKA) (PDF, 314 kB)

Maturitní seznam literárních děl z ČJL (PDF, 262 kB)

 

1. SPOLEČNÁ ČÁST MZ

Informace CERMAT


2. PROFILOVÁ ČÁST MZ

Kritéria hodnocení:

ČJL - psemná práce (PDF, 537kB)

ČJL - ústní zkouška (PDF, 216  kB)

Cizí jazyk - písemná práce (PDF, 1,44 MB)

Cizí jazyk - ústní zkouška (PDF, 463 kB)

 

Praktická zkouška z STV (PDF, 219 kB)

Právo (PDF, 222 kB)

Kriminalistika a bezpečnostní příprava (PDF, 217 kB)

 

Témata MZ (PDF, 272 kB)

TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

METODIKA MŠMT

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NA BPA OSTRAVA

OCHRANA ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH - METODIKA MŠMT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


ORGANIZAČNÍ INFORMACE (dle legislativních úprav)

Konkrétní termíny v rámci přijímacího řízení budou stanoveny v závislosti na rozhodnutí o obnovení přítomnosti žáků ve školách.

Použité zkratky:

PŘ – přijímací řízení (celý proces od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku)

PZ – přijímací zkouška, skládá se z jednotné (společné) PZ (ČJ a M) a školní PZ (test fyzické zdatnosti)

 Jednotná (společná) přijímací zkouška:

  • bude se konat jen jeden termín jednotné (společné) PZ (ČJ a M jen na jedné škole); výsledek bude použit na obou školách, na něž se uchazeč hlásí;
  • jednotnou (společnou) PZ koná uchazeč na té škole, kterou si na přihlášce zvolil jako první (uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole).

Školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti)

Zkouška bude organizována pro všechny uchazeče, termíny stanoví ředitel školy dle platné legislativy.

Společné informace:

  • uchazeči budou písemně pozvání k PZ nejpozději 5 dnů před jejím konáním, informace budou uvedeny i na webu školy a obdržíte je i emailem (pokud jste jej na přihláčce uvedli);
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů po termínu konání jednotné (společné) PZ;
  • uchazečům, kteří se nemohou z omluvitelných důvodů účastnit jakékoli čísti PZ, bude stanoven náhradní termín;
  • odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebude možné, ředitel školy však bude moci své prvotní rozhodnutí změnit podle toho, kolik přijatých uchazečů potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku ve stanoveném termínu; následně budou moci být přijati uchazeči, kteří splnili kritéria PŘ a skončili „pod čarou“ (i když už třeba odevzdali zápisový lístek na jiné škole);
  • termín pro podání zápisového lístku bude zkrácen na 5 dnů.

JEDNOTNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – didaktický test z českého jazyka a matematiky

Uvádíme odkazy na on-line testy, které můžete nyní využít při domácí přípravě.

CERMAT ČJ

CERMAT M

SCIO

ŠKOLA PO ŠKOLE


ŠKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – testy fyzické zdatnosti

Zde budeme doplňovat videa a doporučení k jednotlivým disciplínám tak, abyste se mohli alespoň v rámci současných možností připravovat.

KRITÉRIA BODOVÁNÍ FYZICKÝCH TESTŮ

Jacikův test

VIDEO

Člunkový běh

VIDEO

Shyby/výdrž ve visu ve shybu

Připouštíme variantu uchopení nadhmatem i podhmatem

VIDEO

Skok do dálky z místa

VIDEO

Vyberte si kategorii dokumentů níže nebo dle položek v menu nahoře:

 

HLAVNÍ >>

STUDIUM >>

STUDIJNÍ MATERIÁLY >>

PRAXE >>

PŘESTUP >>

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola se sídlem Sládečkova 393/90, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČO: 25370294
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 15729

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poštovní adresa: Sládečkova 393/90, Michálkovice, 715 00 Ostrava

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Pouze pro řešení požadavků žáků podaných přes schránku důvěry.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely schránky důvěry:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 2 let.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím e-mailové komunikace, newsletteru. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti
pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Aktuality

Termíny MZ

Podzim 2023 - ZDE

Letní provoz sekretariátu

ZDE

Informace pro 1. ročník

ZDE

Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout
Statistické
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.
Google Analytics
OK
Odmítnout